logo

Во кои земји има најголема разлика во платите меѓу мажите и жените?

cover image

Разликата во платите меѓу жените и мажите сè уште постои

Ако ја споредите заработката на група вработени жени и група вработени мажи во една компанија и се обидувате да процените која од групите заработува повеќе, веројатно нема да биде тешко да се открие. Искуството и статистиката јасно укажуваат на мажите. Последната анализа на меѓународната платформа за истражување на плати Paylab.com потврдува дека жените заработуваат помалку. Постојат многу причини за нееднаквост во платите; На бројките можеби не влијае дискриминацијата, туку, на пример, преференциите за работа, стереотипите, како и ориентацијата на економијата.

Како изгледа разликата во платите помеѓу мажите и жените во Чешка, Словачка, Полска и Унгарија ?

Анализата ги споредува разликите помеѓу заработката на жените и мажите во неколку земји.

Родовиот јаз во платите е видлив во сите земји од Вишеградската група. Додека заработката на жените од Чешка, Словачка и Унгарија е слична на заработката на мажите, разликите во Полска се многу поизразени.


Додека родовиот јаз во платите во останатите земји од Вишеградската група е околу една четвртина, полскиот диспаритет е речиси 33 отсто.

Каде разликите во платите се помалку изразени?

Меѓу земјите од Вишеградската група, во Унгарија можеме да видиме најнизок јаз во платите меѓу половите. Разликата овде е околу 22 проценти. Во овие земји се забележани позначајни разлики во платите отколку во другите европски земји. Помал родов јаз во платите може да се најде, на пример, на Балканот. Ова главно се должи на различната ориентација на економијата со порамномерна застапеност на двата пола на најбараните позиции на пазарот на трудот.

Хрватска може да биде пример. Во споредба со горенаведените земји во срцето на најстариот континент, разликата е значително помала и изнесува 16 проценти.


Кои фактори влијаат на разликата во платите меѓу мажите и жените?

Постојат многу причини за нееднаквост во платите; една анализа спроведена од Paylab.com покажува дека бројките можеби не се засегнати од дискриминација, туку повеќе од разликите во преференциите при избор на сектор или работна позиција. Ова е особено типично за земјите од Вишеградската група каде пониски плати се исплаќаат во секторите каде што домининираат жени.

Сектори со поголем процент на жени се, на пример, здравствени и социјални услуги, администрација или економија, финансии и сметководство. Од друга страна, кога ќе ги погледнеме секторите во кои доминираат мажи, на пр. телекомуникации, електротехника, електроенергетската индустрија и машинско инженерество ни го привлекуваат вниманието.

Друг фактор кој има ефект врз родовиот јаз во платите е породилното отсуство. Во многу земји, речиси секогаш мајката е таа која се грижи за новороденчето. Додека жените се на породилно отсуство неколку години, нивните машки колеги стекнуваат искуство во работата, што често се поврзува со зголемување на платата.

Сепак, во многу региони сè уште можеме да се сретнеме со ефектот на родовите стереотипи. Жените сè уште не се поттикнати и мотивирани да ја продолжат својата кариера. Затоа, можеме да видиме постојани стереотипи во кои таткото се смета за хранител, додека мајката треба да се грижи за домаќинството и децата.

Друга важна причина, често поврзана со споменатите фактори, е и фактот што жените се склони да бараат помалку пари на интервјуата за работа. Ова прашање често се разгледува во земји како Словачка, Чешка, Унгарија или Полска. Од друга страна, пониската иницијатива исто така може да биде причина. Има случаи кога самите жени често го сметаат мажот за хранител.

Во исто време, се среќаваме со фактот дека жените имаат тенденција да бидат помалку самоуверени на пазарот на труд поради историските етикети, што ги отежнува преговорите за плата за нив. Исто така, постои уште една работа што вреди да се спомене и е вистинита за многу земји: кога жените влегуваат во преговори за плата, тие мора да преговараат со машки менаџер.


Споредете ја својата плата

Добијте бесплатна персонализирана споредба за вашата плата.

Споредете ја вашата плата