logo

Општи услови за користење

Општи услови за користење на истражувањето за плати на веб страницата www.MojaPlata.mk, овозможено од Вработување ОНЛИНЕ ДОО

Општи одредби

1. Вработување ОНЛИНЕ ДОО, со седиште на улица Васил Ѓоргов бр. 24 1/5, Скопје (во понатамошниот текст "Оператор"), е оператор на веб страницата www.mojaplata.mk (во понатамошниот текст "Веб страница") и обезбедувач на услугата истражување за плати (во понатамошниот текст "Истражување за плати").

2. Операторот ги издава следниве Општи услови за користење (во понатамошниот текст "ОУК") кои ги уредуваат правата и обврските на Операторот и Нарачателот во обезбедувањето и користењето на Истражувањето за плати. ОУК се составен дел на договорот склучен од страна на Операторот и Нарачателот, додека договорниот однос помеѓу Операторот и Нарачателот се утврдува со потврда на налогот за истражување на плати од страна на Операторот.

3. Истражувањето за плати (и резултатите од истото) е наменето исклучиво за информирање на Нарачателот во врска со неговите активности и исклучиво за негови лични цели. Нарачателот нема право да ги дистрибуира податоците добиени од користење на Истражувањето за плати на трети лица, ниту пак да ги користи за други цели или да овозможи нивно користење за други цели од страна на трета страна. Без претходна писмена согласност од Операторот, Нарачателот нема право јавно да ги пласира резултатите од Истражувањето за плати на веб страниции или други публикации, ниту пак да копира или репродуцира резултати од Истражувањето за плати, особено не поради маркетинг цели на Нарачателот.

Операторот има право да ја повлече согласноста од претходната реченица, особено ако, според неговото разумно размислување, може да ја оштети неговата репутација.


Услови за регулирање на провизијата за Истражувањето на плата за физички лица - не-претприемачи на веб-страницата

4. Корисниците на веб-страницата можат да го нарачаат Истражувањето за плата на едноставен начин, зависно од наведената работа и регион, со пополнување на кратка онлајн форма.

5. Пред да ја потврди нарачката, корисникот на веб-страницата мора да ја наведе својата e-mail адреса. Потоа ја потврдува својата нарачка со кликнување на копчето "Нарачај".

6. Се предвидува Истражувањето за плата да се врши со плаќање однапред. Откако нарачаното истражување ќе се наплати, истото се доставува на e-mail адресата одредена од страна на Нарачателот.

7. По потврдувањето на нарачката, Нарачателот треба да ја плати цената на Истражувањето за плати со кредитна картичка.

8. Истражувањето на плата се обезбедува под горенаведените услови исклучиво за физички лица - не-претприемачи.

9. Операторот не е одговорен за какви било директни или индиректни штети предизвикани од користење на резултатите од Истражувањето за плата. Операторот треба да направи зголемени напори за да обезбеди дека резултатите од Истражувањето за платите се обработуваат врз основа на веродостојни, точни и репрезентативни податоци; сепак, тоа не гарантира апсолутна точност и комплетност на Истражувањето за плата. Истражувањето за плати има чисто статистичка природа.


Услови за регулирање на провизијата за Истражувањето на плата за правни лица - претприемачи на веб-страницата

10. За да користи било која од услугите, Нарачателот треба да се регистрира на веб-страницата. Регистрацијата се прави при нарачка на Истражувањето за плати, со пополнување на формуларот за нарачка. Со пополнување на формуларот за нарачка, Нарачателот креира сопствена онлајн сметка заштитена со уникатно корисничко име и лозинка; лозинката за најава се праќа на претходно наведената е-mail адреса на Нарачателот. Нарачателот е должен да ги заштити корисничкото име и лозинката од злоупотреба и да не ги открива на трети лица.

11. Секое дополнително истражување на плата од Операторот може да се нарача преку креираната онлајн-сметка, а во исклучителни случаи и писмено (писмо, електронска пошта) или телефонско барање од Нарачателот.

12. Налогот мора да содржи најмалку:


  • Назив и / или правна форма на Нарачателот,
  • Адреса за фактурирање или поштенска адреса на Нарачателот,
  • Регистарски број на друштвото, даночен број и / или идентификациски број на ДДВ на Нарачателот,
  • Информации за контакт на Нарачателот (телефонски број, факс, e-mail),
  • Вид на нарачаната услуга.


13. По поднесувањето на налогот, потврдата за нарачка се испраќа на е-mail адресата на Нарачателот (прифаќање на налогот). Налогот потврден од Операторот е обврзувачки и може да се измени само врз основа на заедничка согласност на договорните страни. Операторот има право да ја условува измената на налогот со административна такса.

14. Цената на анализата на платите се утврдува според важечкиот ценовник објавен на веб страницата на денот кога се прави нарачката на Истражувањето за плати.

15. Фактурата (даночниот документ) најчесто го издава Операторот по обезбедувањето на резултатите од Истражувањето за плати до Нарачателот. Фактурата ќе биде доставена во рок од 14 дена од датумот на издавање, освен ако во Договорот не е поинаку наведено. Во одредени случаи, Операторот има право да ги достави резултатите од нарачаното Истражување за плати исклучиво по плаќање на цената на истото; Операторот треба да го извести Нарачателот за овој факт однапред.

16. Нарачателот е должен целосно и навремено да ја плати цената на нарачаното Истражување за плата, преку жиро сметка на банкарска сметка наведена во фактурата. Нарачателот исто така има право да ја плати фактурата со помош на еден од системите за online плаќање достапни на веб-страницата (кредитна картичка).

17. Во случај на доцнење на плаќањето од страна на Нарачателот, Операторот има право да наплати камата за задоцнето плаќање од 0,1% од ненаплатениот износ за секој ден задоцнување; Операторот, исто така има право привремено, сè до порамнувањето на фактурираниот износ, да го прекине натамошното обезбедување на услуги кон Нарачателот. Во случај на задоцнување на Нарачателот над 30 дена, Операторот има право да го овласти предметното барање до агенција за наплата со која соработува Операторот. Трошоците за наплатата на побарувањата ќе бидат вклучени во побарувањето на Операторот.

18. Приговорите за издадените фактури кои ќе резултираат со ограничување на правото на Операторот на побарувањето до Нарачателот мора да ги направи Нарачателот во писмена форма и да ги достави до Операторот во рок од 7 дена од денот на прием на фактурата.

19. Операторот ќе му ги врати овие суми на пари на Нарачателот само ако тие индивидуално надминуваат 0,50 евра.


Заеднички одредби

20. Операторот не е одговорен за какви било директни или индиректни штети предизвикани од користење на резултатите од Истражувањето за плата. Операторот треба да направи зголемени напори за да обезбеди дека резултатите од Истражувањето за платите се обработуваат врз основа на веродостојни, точни и репрезентативни податоци; сепак, тоа не гарантира апсолутна точност и комплетност на Истражувањето за плата. Истражувањето за плати има чисто статистичка природа.

21. Операторот не е одговорен за каква било злоупотреба на корисничкото име и лозинката од страна на неовластени лица, ниту за било каква консеквентна штета или какви било побарувања од трети страни предизвикани од таква злоупотреба.

22. Нарачателот признава дека Истражувањето за плата и резултатите од истото се авторско дело и се заштитени со Законот за авторски права или други слични закони кои се на сила и во странство. Операторот поседува важечка дозвола или други согласности од засегнатите страни (автори или странки кои ги користат сопственичките права на авторот) да ги користат авторските дела, или е директна  страна овластена за остварување на сопственичките права на авторот во согласност со авторското право Закон, односно да даде согласност за понатамошна употреба на такви дела. Нарачателот се согласува дека резултатите од Истражувањето за плата можат да бидат дел од база на податоци создадена од Операторот или друго лице кое е предмет на авторски права и е заштитено со Законот за авторски права.

23. Нарачателот на Истражувањето за плата има право да се пожали на грешка која настанала од страна на Операторот. Поради статистичката природа на анализата на платите, Нарачателот нема право да се жали на содржина на резултатот од Истражувањето за плата. Периодот за поднесување на жалба е најдоцна во рок од 14 дена од денот кога Нарачателот ја утврдил или можел да ја најде грешката. Нарачателот може да го поднесе барањето во писмена форма со испраќање на e-mail или писмо до адресата на Операторот.

24. Во согласност со Законот за електронски комуникации, Нарачателот се согласува на користење на неговите електронски информации за контакт за маркетинг цели поврзани со стоките или услугите на Операторот и неговите деловни партнери.

25. Операторот го задржува правото да го измени и дополнува ОУК, откако ќе го информира Нарачателот, објавувајќи ги промените на веб страницата и одредувајќи го датумот од кој промените стапуваат во сила. Оригиналните ОУК истекуваат кога новите ОУК стапуваат во сила.

26. Сите односи кои не се наведени во Договорот и / или во ОУК се регулирани со законите на Република Македонија.

27. Опсегот на ОУК или нивните делови може да се исклучат само со писмена согласност на договорните страни во Договорот.


Овие Општи услови за користење ќе стапат на сила од 01.09.2018 година.Вработување ОНЛИНЕ ДОО

Споредете ја својата плата

Добијте бесплатна персонализирана споредба за вашата плата.

Споредете ја вашата плата