logo

Без потреба да го пополните прашалникот за плата, ќе дознаете кои плати во одделни региони се според платите, кои позиции имаат највисока и најниска плата или кои се најчесто обезбедените нефинансиски придобивки за регионот.