logo
Демографија
Бенефиции
Резултати од споредбата
1
2
3
4

Позиција и плата

Ве молиме внесете само точни информации во прашалникот. Врз основа на тие информации, ќе добиете бесплатна споредба на вашата плата со платата на другите вработени на пазарот на трудот. Прашалниците од корисници кои содржат екстремни вредности не се вклучени во истражувањето. Полињата кои не се задолжителни се означени.


MKD / месец

MKD / месец
Внесете ја вашата основна плата без бонуси и провизии. Износот треба да ја содржи платата за полно работно време. Не користете празно место, запирка или точка помеѓу броевите.
MKD / месец
Внесете ги просечните месечни бонуси, провизии, лични награди, варијабилниот дел од платата итн.
MKD / година
Наведете ги бонусите кои ги добивате на крајот на годината или останатите додатоци на платата.